Svenska Livräddningssällskapet ser med oro på resultatet av Skolverkets rapport om vikande simkunnighet bland landets sjätteklassare.

Svenska Livräddningssällskapet har allt sedan organisationen grundades främjat arbetet med att stärka simkunnigheten för landets grundskoleelever. Tack vare Svenska Livräddningssällskapet införde Skolverket 2006 simkunnighetskravet som betygsgrundade i ämnet Idrott och hälsa. För att erhålla betyget E motsvarande godkänt i år6, behöver eleven uppvisa färdigheter i simkunnighet, det vill säga, simma 200 meter varav 50 meter på rygg samt att hantera nödsituationer i, på och vid vatten.

Svenska Livräddningssällskapet välkomnar rapporten från Skolverket; ”Simkunnighet i årskurs 6 läsåret 21/22”. Tyvärr bekräftar resultaten i rapporten de farhågor organisationen framfört under en längre tid om att simkunnigheten bland landets sjätteklassare försämras. Tendensen är oroande men tack vare att Skolverket synliggör bristerna finns det goda chanser att motverka den negativa utvecklingen. Svenska Livräddningssällskapet uppmanar samtliga av landets kommuner ta del av innehållet i rapporten och sätta resultatet i en lokal kontext för att därmed skaffa sig en lägesbild för grundskoleelever inom ramen för sitt huvudmannaskap.

”Att simkunnigheten minskar är mycket oroande. I ett land med så mycket vatten och där fritidsaktiviteter i samband med vatten är en naturlig del, kan lägre simkunnighet på samhällsnivå, kraftigt påverka folkhälsan och i förlängningen påverka drunkningstalen negativt. Glädjande i sammanhanget är att det finns mycket hjälp att tillgå. Vi på SLS har lång och gedigen erfarenhet av såväl att utbilda de flesta av landets simlärare i de offentliga badanläggningarna, men även genom våra kontakter ute i landet har vi goda exempel på hur simundervisning i pedagogisk verksamhet kan planeras, genomföras och utvärderas.”

Säger Mikael Olausson, tf Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Kommentarer på huvudsakliga resultat av rapporten

Simkunnigheten minskar sedan 2014

Även om simkunnigheten minskar från höga nivåer behöver tendensen tas på stort allvar. Nu är tid att ställa till rätta, alla elever i grundskolan har rätt till kunskap om vattensäkerhet där simundervisning är ett grundläggande krav.

Andelen elever som når kunskapskravet gällande hantering av nödsituationer vid vatten är oförändrad sedan 2014.

Naturligtvis glädjande att resultaten inte följer den i övrigt negativa tendensen. Men passa på att se över i vilken grad eleverna ges möjlighet att hantera nödsituationer under årets samtliga årstider och speciella förhållanden. Hur ser det ut med is-säkerhetsutbildningen till exempel?

Skolan lyckas inte kompensera för elevernas olika förutsättningar.

Mycket allvarligt att skolan även i ämnet idrott och hälsa inte når upp till kravet om likvärdighet. En individ som inte är simkunnig stängs ute från många av dem fritidsaktiviteter vi i Sverige tar förgivet. Här behöver skolan tänka om och göra rätt.

Det är vanligt att skolor tar hjälp av extern personal för att bedriva simundervisning.

Detta är något Svenska Livräddningssällskapet förordar, det vill säga att låta; utbildade, tränade och erfarna simlärare, utbilda eleverna med vattenvana, simkunnighet och att hantera nödsituationer för att kunna livrädda sig själv och andra, i, på och vid vatten.

Lärare i idrott och hälsa upplever att det finns utmaningar på skolenheterna när det gäller att bedriva simundervisning.

Landets huvudmän behöver ta till sig av den kompetens som finns tillgänglig för att söka stöd i hur man organiserar simundervisning i pedagogisk verksamhet. Svenska Livräddningssällskapet förordar att eleverna börjar besöka badanläggningen redan år 0, förskolan, och att besöken fortlöper genom hela skolgången till dess att eleven är simkunnig och har erforderlig kunskap för att hantera och förebygga en nödsituation i, på och vid vatten, såväl för sig själv som för andra.

Ledningen behöver ge lärarna bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Svenska Livräddningssällskapet menar självklart att lärarna ska få tillgång till kompetensutveckling, men i detta specifika fall rekommenderar Svenska Livräddningssällskapet att skolorna söker stöd hos befintlig personal på landets offentliga badanläggningar. Då ökar chansen att eleverna lär sig simma tack vare utbildade och tränade simlärare, som med ett glatt leende hälsar barnen välkomna. Med beprövad pedagogik, väl avvägd metodik samt relevant innehåll lär sig eleven respekt för vatten och lär sig inte bara att simma utan lägger också grunden till att kunna livrädda sig själv och andra. Det finns därtill mycket stöd att få för att påbörja lärandet redan i skolbänken. Till exempel genom materialet Barnens Livräddningsskola.

För frågor kontakta

Mikael Olausson

Tf Generalsekreterare

Svenska Livräddningssällskapet

mikael.olausson@sls.a.se

+46 (0) 769 411 465