En Vattensäker Kommun

Som kommun och certifierad enligt Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för ”En Vattensäker Kommun” får du enkelt tillgång till den kunskap du och din kommun behöver för att öka vattensäkerheten. Kommun visar också genom att ansluta sig till certifieringen att man tycker det är viktigt med vattensäkerhet och att man arbetar för att bli en tryggare och säkrare kommun.

Kunskap räddar liv!

Svenska Livräddningssällskapets uppgift är att sprida vattensäkerhet. Vår vision är att ingen ska drunkna på grund av okunskap. Vattensäkerhet är det bästa livräddningsredskapet. Kunskap kan du bära med dig var du än är och den väger ingenting.

Vattensäkerhet innebär många delar men enkelt sammanfattat handlar det om att förstå sin omgivning och dess förutsättningar, vidta förebyggande åtgärder och lära sig själv och andra hur man kan reda ut en nödfallssituation i, på eller vid vatten. Här har landets kommuner en viktig uppgift. Genom målmedvetet och strukturerat säkerhetsarbete kan vattensäkerheten höjas. Att bli certifierad som ”En Vattensäker Kommun” visar att kommunen har tagit ett aktivt beslut att verka för att ökad vattensäkerhet och därigenom höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna.

Sex kriterier som gör hela skillnaden!

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som arbetar för ett vattensäkrare Sverige. Genom information och utbildning vill vi hjälpa alla människor att ta eget ansvar för sin säkerhet. Tillsammans med 24 regionförbund täcker vi hela landet med bland annat utbildningsinsatser. Vi arbetar också för att göra politiker medvetna om vilka säkerhetsmässiga följder deras beslut kan få.

Som ideell organisation behöver vi ta ut avgifter för att kunna täcka våra kostnader. Dels är det en anslutningsavgift om 15000 kr för att komma igång. Då får kommunen 5h rådgivning och support för att få ordning på sitt systematiska vattensäkerhetsarbete som ska kompletteras till anslutningshandlingarna. Dessa dokument tillsammans med plats besök utgör bedömningsunderlaget. Avgiften faktureras kommunen i samband med att ansökan behandlas. 

När sedan kommunen etablerat samtliga sex kriterier och certifieringen är ett faktum erläggs en certifieringsavgift om 35000 kr. Detta är en engångskostnad som ger kommunen rätt att marknadsföra sig som ”En Vattensäker Kommun”. Samt öppnar upp dörrarna till nätverk, kunskap och informationsmaterial.

Certifieringen gäller i fyra år och under den perioden tas det ut en serviceavgift baserat på kommunens storlek i ett vattensäkerhetsperspektiv. Summan faktureras årligen. Efter fyra år kan ansökan om omcertifiering göras.


Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för “En vattensäker kommun”

 

Kommunen ska i sitt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man ska bedriva ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker.

 

Skolan ska tydligt kunna dokumentera att man uppfyller skolans mål i form av att man:

 • Senast under sjätte skolåret kan simma enligt definitionen i läroplanen för grundskolan
 • Senast under nionde skolåret kan hantera nödsituationer vid vattnet. Häri innefattas också första hjälpen och HLR.

 

Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov.

 

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.

 

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen

 

I kommunen ska finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.


Använd 120 års erfarenhet och kunskap

Tycker du det verkar svårt och oöverskådligt. Vi hjälper dig gärna! Genom åren har vi skaffat oss massor av kunskap om tillämpliga lagar och normer. Genom vårt medlemskap i International Life Saving, ILS, vet vi vad som är på gång i världen, Europa och Norden. Genom nationella nätverka och partnerskap håller vi oss uppdaterade för att ge er kommun det rätta och senaste expertråden. Allt i organisationens anda att sträva för ett ”Sverige Fritt från Drunkning”.

Att erhålla certifieringen ”En Vattensäker Kommun” behöver inte vara krångligt. Ett beslut och två steg så är din kommun på väg att höja tryggheten för allmänheten och kommuninnevånarna. Processen beskrivs i sin enkelhet nedan.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans kommer att innebära en ökad vattensäkerhet. Vi kallar detta arbete för En vattensäker kommun.

Svenska Livräddningssällskapet vill och kan ge dig och din kommun rätt inriktning för att nå era mål i arbetet med att höja säkerheten i, på och vid vatten!

 

Foto: Tommy Sjöberg

Foto: Tommy Sjöberg

Sverige har fler än 96 000 insjöar en lång kuststräcka och otaliga vattendrag. Fantastiska platser för fritid och rekreation. Men det gäller att vi har kunskap och arbetar förebyggande för att vi alla ska kunna vistas tryggt och säkert i, vid och på vatten. Under de senaste tio åren har 1 058 personer drunknat i Sverige, drygt 100 personer per år. Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att minska antalet tillbud och olyckor i samband med vatten och isar. Vi måste hjälpas åt att sprida vattensäkerhet för att minska antalet drunknade!

Hur kommer jag igång?

Anslutning – Att aktivt verka för ökad Vattensäkerhet

När kommunen bestämt sig för att påbörja arbetet med att leva upp till Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för “En vattensäker kommun” (EVK), och beslutat sig för att aktivt arbeta systematiskt för att höja vattensäkerheten ansluter man sig digitalt och resan för att nå en certifiering har börjat. När information kommer Svenska Livräddningssällskapets vattensäkerhetsexpert tillkänna tas en kontakt och i samråd kommer man fram till vad som behöver utföras/ kompletteras till anslutningen och en inledande tidplan skapas. Att ansluta sig är enkelt och anslutningshandlingarna skickas in digitalt.

Beskriv hur ni arbetar med vattensäkerhet

Till den digitala ansökan finns det möjlighet att bifoga bilagor. Det kan vara kopior på eller hänvisning till det kommunala handlingsprogrammet, dokumentation på hur det systematiska vattensäkerhetsarbetet är organiserat i kommunen. Hur har simkunnigheten säkerställts för olika åldrar, hur vattensäkerhetsutbildningen är organiserad och hur kommunen informerar kommuninvånarna om vattensäkerhet. Vilka rutiner finns när det gäller livräddningsutrustning, hamn och badplatssäkerhet, mm.

Olika i olika kommuner

Hur arbetet med att öka vattensäkerheten i respektive kommun är upplagt varierar beroende på kommunens storlek och en mängd andra faktorer som kommunal organisation mm. Det finns inga rätt eller fel utan det viktiga är att kommunen arbetar målmedvetet och strukturerat för att höja vattensäkerheten. . Att ansluta sig kostar 15000 kronor och då får kommunen assistans och rådgivning kring följande:

 • Hjälp och stöd i ditt arbete för att öka vattensäkerheten i form av råd och tips, tillämpliga lagar, och rättsfall mm.
 • Telefonsupport när det gäller frågor om vattensäkerhet.
 • Assistans att strukturera och komma igång med vattensäkerhetsarbetet
 • Assistans med uppföljning av vattensäkerhetsarbetet i kommunen efter överenskommelse.
 • Dessutom stöder kommunen det viktiga arbetet för att öka vattensäkerheten

Certifiering – Att manifestera sitt ansvarstagande

När arbetet med att systematisera vattensäkerhetsfrågorna börjar nå slutfasen har vi tillsammans tagit fram ett dokument som beskriver kommunens övergripande syfte och mål med vattensäkerhetsarbetet, man har beskrivit det olika ansvars områden som existerar samt ansvarig förvaltning för respektive område. Därutöver har man också beskrivit hur man avser att leva upp till vart och ett av det sex kriterierna. Allt som allt omfattar dokumentet ca 5-10 sidor inklusive första sida och innehåll, mer komplicerat än så behöver det inte vara. Då är det dags att lämna i dokumentet till ett beslutsmöte. Då hanterar Svenska Livräddningssällskapets Säkerhetsråd ansökan och beslutar om arbetet håller den kvalité som eftersöks.

Grattis!

När ansökan är godkänd så beslutar vi i samråd hur vi tillsammans ska manifestera och synliggöra att kommunen kan titulera sig som ”En Vattensäker Kommun”!

Som certifierad vattensäker kommun får du förutom det som ingår i medlemskapet också:

 • Marknadsföra sin kommun med loggan för ”En Vattensäker Kommun”
 • Expertkunskap vid utvärdering av inkomna vattenrelaterade tillbud/incidenter
 • EVK-nätverk
 • Reducerade priser på säkerhetsutbildningar i SLS regi (kan t.ex. vara Ett Säkert Bad, Flytvästutbildning, Livräddarutbilningar; Pool, Hav, HLR, Första Hjälpen, Is)
 • Exklusiv genomgång av utbildningsmaterialet, Barnens Livräddningsskola(BLS)
 • Utbildningskoncept för vattensäkerhet för nyanlända      
 • Reducerade priser i SLS webshop vilket t.ex. vara Informationsmaterial om vattensäkerhet
 • SLS hänvisar och synliggör Kommunen på särskild EVK-sida på SLS hemsida.
 • SLS synliggör Kommunen i tidningen Sim & Liv.
 • Tillgång till SLS tidning Sim & Liv
 • Möjlighet till telefonsupport för övergripande rådfrågning under certifieringsperioden

Som certifierad vattensäker kommun kan du få all den hjälp du och din kommun behöver för att vidmakthålla och ytterligare utveckla vattensäkerheten i din kommun.

Serviceavgift – Att vårda och utveckla sitt åtagande

Under det fyra år som certifieringen är aktiverad är avsikten att kommunen arbetar aktivt med att upprätthålla och utveckla den nivå som utgör själva grunden för att certifieringen blev verklig. För att Svenska Livräddningssällskapet ska kunna upprätthålla och utveckla kommunens vattensäkerhetsarbete och utgöra ett aktivt stöd tas en årlig serviceavgift ut från kommunen. Den dimensioneras utifrån storlek baserat på; yta, antal badanläggningar, badstränder, båtplatser, kuststräcka etc. Kategorierna utgår från Liten 10 000 kronor per år, Mellan 20 000 kronor per år och Stor 30 000 kronor per år.

Kvalitetskontroll – Inför förnyelse av certifiering

Fyra år går fort, och det tredje året rekommenderar vi att det systematiska vattensäkerhetsarbetet följs upp.

Kommunen har då möjlighet att via avrop beställa en kvalitetskontroll för att få en validering av utfört vattensäkerhetsarbete samt en indikation på vilket nästa steg kan vara. Under tredje året inom certifieringsperioden kan exempelvis en kvalitetskontroll ske för att stämma av strategins måluppfyllelse samt ta avstamp inför nästa certifieringsperiod.

En kvalitetskontroll innehåller:

 • Uppföljning av riskanalysarbetet och incidentrapporter på Kommunens anläggningar
 • Uppföljningen redovisas skriftligt och muntligt i en rapport

Rapporten omfattar:

 • Generell status för Kommunen som helhet beträffande vattensäkerhet
 • Övergripande återkoppling för varje anläggning utifrån SLS vattensäkerhetsperspektiv

Den skrivna rapporten utgår från följande rubriker:

 • Bakgrund
 • Nuläge
 • Utvärdering
 • Generella rekommendationer och förslag till eventuella åtgärder

Normalpris för en kvalitetskontroll uppgår till cirka 30 000 kronor. Överenskommelse om kvalitetskontroll tecknas särskilt.

Recertifiering – Fyra nya år som “En Vattensäker Kommun”

För att kommunen ska kunna recertifiera sig krävs att man gör ett aktivt val och meddelar att man vill förlänga sin certifiering. Under det fyra åren som förlöpit är vår övertygelse att vi uppnått ett så gott samarbete att kommunen ser mervärdet med att vara ansluten till ”En Vattensäker Kommun”, och fyra nya år kommer leda till nästa nivå.

För mer information kontakta

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet

08-120 102 45

 

Material att ladda ned

Här hittar du material, som kan vara användbart för dig som representant för kommun eller räddningstjänst – eller om du på annat sätt är intresserad av information om vattensäkerhet.

Kriterier för en vattensäker kommun

Livräddningsutrustning