Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Ny drunkningsdefinition på HLR 2014

HLR 2014

Den 3-4 juni samlades cirka 400 delegater för den årliga HLR-konferensen, HLR 2014, som i år hölls i Tylösand med temat drunkning.

Konferensen, som genomförs av HLR-rådet i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, hade fokus på hjärtstopp vid drunkning, som inträffar i de mest skiftande miljöer och ställer stora krav på tidiga insatser av såväl enskilda som på räddningsorganisationer och sjukvården.

En springande punkt på HLR 2014 var att presentera en ny svensk definition för drunkning, baserad på det internationella HLR rådets (ILCOR:s) riktlinjer. Konferensen innehöll även den senaste vetenskapen kring HLR vid drunkning presenterad av välrenommerade föreläsare från olika delar av världen.

Varför en svensk drunkningsdefinition?
Det existerar redan en drunkningsdefinition på engelska, men flera aktörer har sedan länge känt behovet av att slå fast en definition även på svenska. En direkt översättning kan lätt bli fyrkantig och de viktigaste argumenten för en ”egen” definition är framförallt diskrepans i översättningen mellan svenska och engelska, det faktum att innebörden av orden skiljer sig åt mellan språken samt att termerna kan byta innebörd vid en direkt översättning.

Tidigare har över 30 olika termer använts för att beskriva olika typer av drunkningar, vilket i längden riskerar bli väldigt förvirrande. Våtdrunkning, torrdrunkning, aktiv drunkning, passiv drunkning – ja namnen är väldigt många. Behovet av tydlighet är stort och arbetet med att ta fram en definition har mycket viktigt för framtiden. Syftet med en svensk definition är att:

  • Förenkla, likrikta och förtydliga rapporteringen vid drunkning
  • Öka jämförbarheten och kvalitetssäkra statistiska underlag mellan organisationer och myndigheter
  • Ökad tydlighet kring drunkning i Svenska databaser och journalsystem förbättrar möjligheterna till att jämföra data internationellt och kvalitén i drunkningsforskning i framtiden

Ny drunkningsdefinition
Den nya svenska drunkningsdefinitionen som presenterades under HLR 2014 lyder som följer

"Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion / submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador. "

Svenska Livräddningssällskapet och HLR-rådet uppmanar varje enskild organisation och myndighet att sprida denna definition och arbeta för att implementera denna i förekommande databaser, journalhandlingar och på andra platser där detta förtydligande kan förbättra och kvalitetssäkra statistik och forskning framöver.

Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam terminlogi kring drunkning i Sverige.

Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein Style” publicerad i Circulation 2003; 108;2565-2574

Inbjudna:

Rättsmedicnalverket, Svenska Läkarsällskapet, Försvars-makten Dyk och Navalmedicinskt centrum, Svenska Sprotdykarförbundet,MSB, Kustbevakningen, Svenska Första Hjälpen Rådet, SSRS, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen

Läs mer om konferensen och presentationerna som hölls här