Giva Sverige och 90-konto

Våra skyldigheter som ideell organisation

Giva Sverige tidigare FRII:s kvalitetskod

Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII) tillämpar en kvalitetskod för Sveriges insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. 

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden: Ändamål, Styrelsen, Styrning, Internkontroll, Insamling, Anställda och volontärer, Rapportering.

Extern revisor ska granska och intyga att medlemsorganisationerna efterlever koden.

Svenska Livräddningssällskapet redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod. Svenska Livräddningssällskapet efterlever samtliga krav i koden.

Länk till Giva Sveriges hemsida

Giva Sveriges kvalitetskod - dokument

A1 - Stadgar

A2 - Verksamhetsberättelse Årsredovisning

B4 - Valberedning

B5 - Årsmötesprotokoll 2022

B9 - Presentation styrelsen

C6 - Lön och ersättning

D2 - Kapitalplacering

D12 - Oegentligheter

D14 - Klagomålspolicy

E1 - Insamlingspolicy

F1 - Uppförandekod

G3 - Effektrapport

90-konto

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Vi meddelar föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto samt är behjälplig med råd. Våra föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som vi godkänt som 90-kontoinnehavare. Vi ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

 Länk till Svensk Insamlingskontrolls hemsida