Frii och 90-konto

Våra skyldigheter som ideell organisation

FRII:s kvalitetskod

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) tillämpar en kvalitetskod för Sveriges insamlingsorganisationer.Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. 

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden: Ändamål, Styrelsen, Styrning, Internkontroll, Insamling, Anställda och volontärer, Rapportering.

Extern revisor ska granska och intyga att medlemsorganisationerna efterlever koden.

Svenska Livräddningssällskapet redogör nedan för organisationens efterlevnad av FRIIs kvalitetskod. Svenska Livräddningssällskapet efterlever samtliga krav i koden.

Länk till FRIIs hemsida

FRII:s kvalitetskod 2017 - dokument

D9 - Kvalitetskodrapportering för SLS

Bestyrkande revisor

A1 – stadgar

B1 – årsmöte 2017

C6 – Generalsekreterarens ersättning

D2 – Styrande dokument för kapital

D7 - Klagomålspolicy

D11 – Styrande dokument som visar organisationens arbete mot oegentligheter

E1 – Styrande dokument som reglerar organisationens insamling/donationer

F1 – Uppförandekod

G1 – Effektrapport

G2 - Årsredovisning 2017

Presentation av styrelsen

90-konto

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. Vi meddelar föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto samt är behjälplig med råd. Våra föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som vi godkänt som 90-kontoinnehavare. Vi ger allmänheten information om de organisationer som har 90-konto.

 Länk till Svensk Insamlingskontrolls hemsida