Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simkunnighet

Kunskap i simning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten. En stor del av vattenkunskapen som Svenska Livräddningssällskapet erbjuder består i att lära sig att simma. Det ger dig, men också ger det dina medmänniskor trygghet.

Vem är ansvarig för simkunnigheten?

Skolan ska, enligt läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Viktigt börja tidigt

Svenska Livräddningssällskapet vill betona vikten av en tidig simundervisning, gärna i förskoleåldern. På många platser arrangeras SLS-simskolor som välkomnar barn redan från två års ålder för vattenvaneövningar för en tidig säkerhet och ökad trygghet.

Simkunnig - inte bara simning

Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar.

I simskolan ska eleven, förutom en grundläggande simkunskap, även få kunskap om livräddning och säkerhet.

Vad är simkunnighet?

Från 2011 är nya kunskapskrav inskrivna i läroplanen när det kommer till simkunnighet:

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen för förlänga armen, under olika årstider.

Förklaringar

Djupt vatten innebär att eleven inte bottnar. Detta innebär att ett simprov kan genomföras även i en grund bassäng men kontroll av att eleven inte vidrör botten under hela simningen. De flesta idag lär sig simma i simhallar eller simbassänger och därför många gånger saknar erfarenhet av öppna vatten. Ryggsim är ett vilsamt simsätt och som underlättar simning i vågor. Andningsvägarna kan vid simning mot vågorna hållas fria i lä. Ryggsim ska därför inte utföras som tävlingsvarianten ryggcrawl.

Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet skall man ligga still och flyta i ihopkrupen ställning och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan.
Längddykning ingår inte i dagens simskola. Modern forskning visar att det enbart är farligt att träna längddykning.Nödsituationer vid vatten. Med detta förstås situationer där en person hamnat i vatten och inte på egen hand kan ta sig upp.

Livräddning

  • Kunna larma 112 och ge anvisningar. 
  • Kunna medvetandekontroll, fria luftvägar och stabilt sidoläge.
  • Känna till tekniken vid mun till mun andning. Kunna hjälpa en nödställd med förlängd arm och förstå hur förlängd arm ger egen säkerhet. Kunna utföra kast med livboj med livbojslina till nödställd.
  • Larmning, medvetandekontroll, mun till mun andning och stabilt sidoläge är alla grundläggande moment som kan vara livräddande.
Tidig kunskap är viktig

Med dessa mål uppfyllda har eleven en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende vid vatten och på is, goda förutsättningar att kunna bistå en nödställd såväl i och vid vatten och på is.

Vikten av att tidigt få kunskaper och rätta attityder till uppträdande i anslutning till vatten och till att hjälpa andra kan inte nog betonas. Detta är värdefullt såväl under uppväxten som senare i livet och medverkar till att skapa ett tryggare samhälle för alla.