Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

آموزش شنا،

و قایق سواری 

 

آموزش شنا 

همیشه همراه با شخصی دیگر شنا کنید

در امتداد ساحل شنا نمایید

در محل ناشناخته شیرجه نزنید و شنای زیر آبی نکنید

هرگز کسی را در آب هل ندهید و زیر آب نگه ندارید

فقط در وضعیت اضطراری برای دریافت کمک فریاد بکشید!

زیر اسکله و در محل شیرجه شنا نکنید

هرگز کسی را در آب هل ندهید و زیر آب نگه ندارید

از قرار گرفتن زیر اشعۀ تند خورشید در طول روز خودداری نمائید

زیر اسکله و در محل شیرجه شنا نکنید

با وسایل نجات غریق بازی نکنید

همیشه چیزی بین خود و کسی که در وضعیت اضطراری قرار دارد داشته باشید. متد بازوی بلند 

همیشه اطلاع دهید کجا می خواهید شنا کنید و کی بر می گردید

 

توانایی خود را در شنا بیازمائید...

 

دانش قایق سواری 

طوری در قایق بنشینید و در جایی که تعادل آن به هم نخورد

جایتان را در قایق تنها در شرایط اضطراری عوض کنید و این کار را به صورت یک نفر در هر بار انجام دهید

همیشه چیزی بین خود و کسی که در وضعیت اضطراری قرار دارد داشته باشید، متد بازوی بلند 

در شرایط اضطراری کمک بخواهید

مراقب باشید که لنگر، طناب نجات، پاروی اضافی یا پاروی کوتاه در قایق موجود باشد

همیشه در قایق جلیقۀ نجات بر تن داشته باشید

تعداد شما نباید از ظرفیتی که برای قایق در نظر گرفته شده بیشتر باشد

اگر در آب افتادید در کنار قایق باقی بمانید

اگر کسی را از آب نجات می دهید او را از قسمت عقب قایق بالا بکشید

اگر نیاز به کمک دارید با تکان دادن هر دو دست بالای سرتان و به هر دو سو علامت دهید

همیشه اطلاع دهید که می خواهید با قایق به کجا بروید و کی بر می گردید

 

همیشه از جلیقۀ نجات استفاده کنید  

 

 

به ما بپیوندید!

 

)   Svenska livräddningssällskapet)انجمن نجات غریق سوئد

یک سازمان غیر انتفاعی است که به اشکال گوناگون می کوشد ایمنی مربوط به آب را در سوئد افزایش دهد. ما مربیان شنا را آموزش می دهیم و مدارس شنا را اداره میکنیم

ما ناجیان غریق را برای  حفظ ایمنی در استخر، دریاچه و دریا تربیت میکنیم، دربارۀ اصول ایمنی در آب اطلاعات میدهیم و در زمینۀ تولید وسایل جدید ایمنی فعالیت مینمائیم. بیست و چهار انجمن استانی ما در کشور، در دادن آگاهی و توصیه های ایمنی به شهرستان ها و افراد متفرقه کمک میکنند

در صورتیکه مایلید در این کمک سهیم باشید، ما مقدم شما را به عنوان عضو انجمن گرامی میداریم. چنانچه مایلید به انجمن غیر انتفاعی ما از نظر مالی  کمک نمایید،  البته سپاسگزار خواهیم بود

 

 

آدرس:

Johannesfredsvägen 5,  168 69 Bromma

tel. 08-654 18 30, fax 08-651 81 10