Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet får fortsatt stöd från Svenskt Friluftsliv

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. Svenska Livräddningssällskapet får fortsatt stöd i form av organisationsbidrag samt projektbidrag för projekten Issäkerhetsrådet, Youh Camp och Utomhuspedagogik i simskolan. Bidragen ska i första hand användas till öka kunskapen om issäkerhet hos allmänheten, möjliggöra satsning på livräddarverksamhet för ungdomar samt utveckla pedagogiken i sommarsimskolan.

- Bidragen vi får är otroligt viktiga för hela vår verksamhet men framför allt för att de ger oss möjlighet att utveckla befintliga områden och att starta nya. Bidragen stödjer vårt arbete i att minska antalet drunknade och genom kunskap om ett säkrare friluftsliv i, vid, och på vatten når vi många fler barn och ungdomar, som är en särskilt viktig målgrupp för oss, säger Karin Brand, generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet.

 

-  Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

 

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information
Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se