Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Lyckad simlärarträff i Timrå 12 juni

Patrik Andersson Knut genomförde på uppdrag av länsförbundet i Västernorrland ett upprop bland simlärarna i länet, där vi kallade till en simlärarträff. 14 simlärare från Sundsvalls och Härnösands simhallar anmälde intresse. Från länsförbundet närvarade Kurt Näslund, Lennart Jonsson och Lars Osterman. På programmet stod bland annat behovet av utbildning vid omhändertagande av barn med behov av särskilt stöd, självskyddskurser, isvaklivräddning och samordnad simutbildning.

Barn med behov av särskilt stöd.

Lennart Jonsson inledde mötet med att presentera SLS syn på behovet av stöd till barn med särskilda behov.

Diskussionen blev livlig och det framkom med tydlighet att behovet av utbildning och samordning med skolan behövdes. Det framkom att problemen inte bara behöver vara fysiska eller ha en sjukdomsbakgrund utan även språkliga. Det är ofta så att det saknas hjälp i simhallen av assistenter eller lärare, som badar tillsammans med barnen. För att råda bot på sådana problem måste samordning mellan skola, simlärare och föräldrar förbättras. Svårigheterna att uppfatta bestämmelser för hygien, säkerhet och allmänt uppträdande i anslutning till simundervisning framkom som ganska problematiska, när inte budskapet kunde tas emot. Ett annat problem är den sekretess som hindrar att simlärarna får information om eventuella problem som inte är synliga.

Beslöts att Länsförbundet skulle undersöka möjligheterna att genomföra en utbildning med en kompetent handläggare i dessa frågor.

Isvaklivräddning.

I den fortsatta diskussionen framkom att det fanns behov av att genomföra en islivräddning bland personalen.

Beslöts att i samband med isvaklivräddningen i Härnösand omkring 15 mars 2013, inbjuda simhallspersonalen för att genomföra i isvaklivräddning. I samband med den ska det inbjudas till en uppföljande simlärarträff. Till den träffen ska vi försöka få med de simlärare från norra länet som inte kunde närvara nu. Inbjudan till Karin Brand och Mona-Lisa Wernesten ska också göras.

Samordad simutbildning.

Under diskussionens gång framkom det att de flesta tyckte att samordning mellan de olika simutbildarna vore en fördel. Ett entydigt utbildningsmaterial med samma synsätt på vilka simsätt som användas vore att föredra.

Självskyddskurser

Patrik Andersson Knut orienterade om hur han genomfört självskyddskurser och vilka bestämmelser som gäller. Intresset verkade stort och var och en ska planera för att i samråd med Patrik genomföra kurser nästa omgång. Patrik ska ta ut bestämmelserna på internet och vidarebefordra dessa.